windows

.NET Framework 和支持系统对应关系

.NET Framework 版本CLR 版本Visual Studio 版本Windows 版本Windows Server 版本
Net 4.6.242017√10 1607
10 1511
10
8.1
7
√2016
2012 R2
2012
2008 R2 SP1
Net 4.6.14√10 1511
10
8.1
8
7
2012 R2
2012
2008 R2 SP1
Net 4.642015√10
8.1
8
7
Vista
2012 R2
2012
2008 R2 SP1
2008 SP2
Net 4.5.248.1
8
7
Vista
2012 R2
2012
2008 R2 SP1
2008 SP2
Net 4.5.142013√8.1
8
7
Vista
√2012 R2
2012
2008 R2 SP1
2008 SP2
Net 4.542012√8
7
Vista
√2012
2008 R2 SP1
2008 SP2
Net 4.0420107
Vista
2008 R2 SP1
2008 SP2
2003
Net 3.522008√10
√8.1*
√8*
√7
Vista
√2008 R2 SP1*
2012 R2
2012
2008 SP2
2003
Net 3.02√Vista√2008 R2 SP1*
√2008 SP2*
2003
Net 2.022005√2008 R2 SP1
√2008 SP2
√2003
Net 1.11.12003√2003
Net 1.012002
注:带√号,表示系统预装可直接使用。
注:带*号,需在控制面板启用。


留言

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注